കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ - രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസം

Publishe On : 15 April 2020
1.തിരുവനന്തപുരം  - 1949 ജൂലൈ 1 
2.കൊല്ലം  - 1949 ജൂലൈ 1
3.കോട്ടയം  - 1949 ജൂലൈ 1
4.തൃശൂർ  - 1949 ജൂലൈ 1
5.പാലക്കാട്  - 1957 ജനുവരി 1 
6.കണ്ണൂർ  - 1957 ജനുവരി 1
7.കോഴിക്കോട്  - 1957 ജനുവരി 1
8.ആലപ്പുഴ  - 1957 ആഗസ്ത് 17 
9.എറണാകുളം  - 1958 ഏപ്രിൽ 1 
10.മലപ്പുറം  - 1969 ജൂൺ 16 
11.ഇടുക്കി  - 1972 ജനുവരി 26 
12.വയനാട്  - 1980 നവംബർ 1
 13.പത്തനംതിട്ട  - 1982 നവംബർ 1 
14.കാസറഗോഡ്  - 1984 മെയ് 24