ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണകാലഘട്ടം

Publishe On : 20 June 2020
അടിമ വംശം    -    (1206  - 1290) 
ഖിൽജി വംശം  -  ( 1290  - 1320) 
തുഗ്ലക്ക് വംശം  -  (1320  - 1414) 
സയ്യിദ് വംശം   -   (1414  - 1451) 

ലോധി വംശം   -    (1451  - 1526) 


Click Here to jon our Kerala psc GK Whatsapp group - https://chat.whatsapp.com/KPXzJcW76XcCjzbh11TZa1