General Knowledge

 • 1. ദത്തവകാശ നിരോധനനിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 2. തറൈൻ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 3. ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 4. സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 5. ലോക്സഭാ അംഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി ഏതാണ്
 • 6. വിദ്യാപോഷിണി എന്ന സാംസ്‌കാരിക സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 7. രാജ് ഘട്ട് ഏത് നദിതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 8. ഭഗവത്ഗീത പാഠ്യ വിഷയമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 9. ഇന്ത്യയുടെ പവർ ഹൌസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 10. ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 11. കാലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 12. കേരളത്തിൽ ആദ്യ ബോക്സിങ് അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ
 • 13. ലാല ഹർദയാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരായിരുന്നു
 • 14. മുണ്ടൻ തുറൈ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 15. ദേശീയ വാഴപ്പഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ്
 • 16. ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 17. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കടുവ സെൻസസ് നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 18. അന്തർദേശീയ കടുവ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 19. സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 20. ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിതമായത് ഏത് നഗരത്തിലായിരുന്നു
 • 21. ഡൽഹി ഭരിച്ച ആദ്യ സുൽത്താൻ ആരായിരുന്നു
 • 22. കെ കെ വാസുദേവൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ആര്
 • 23. ദേവപുത്ര എന്ന ബിരുദം സ്വീകരിച്ച ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 24. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 25. ധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 26. കേരള വാല്മീകി എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 27. ' വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും ' എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 28. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശിൽപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 29. പോയിന്റ് കാലിമർ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 30. തുരിശിന്റെ രാസനാമം എന്താണ്
 • 31. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഹൈക്കോടതി ഏതാണ്
 • 32. ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ്
 • 33. മീഥേൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു
 • 34. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി സമാധാന സമ്മാനം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കായിരുന്നു
 • 35. ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 36. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ടൽ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ്
 • 37. ഇട്ടി അച്യുതൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് മ്യൂസിയം എവിടെയാണ്
 • 38. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 39. ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 40. പാർലമെന്റ് കൂടുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആദ്യ നടപടി എന്താണ്
 • 41. തുടർച്ചയായി രണ്ടു പ്രാവശ്യം രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണം ഏർപെടുത്തപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഏത്
 • 42. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അതിവേഗ കോടതി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ
 • 43. യൂറോപ്യൻമാർ കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ചർച് ഏതായിരുന്നു
 • 44. ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 45. കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 46. ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 47. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു
 • 48. ചരിത്രത്തിന്റെ തോഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഠനശാഖ ഏതാണ്
 • 49. പ്രശസ്തമായ മാഗ്നാ കാർട്ട ഒപ്പു വെച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 50. ' Shoe string Country ' എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 51. ബാൻഫ് ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി\ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 52. ' The Origin of Continents and Oceans ' എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 53. മേട്ടൂർ ഡാം നിർമിക്കപെട്ടത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 54. ഏത് യൂറോപ്യൻ നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേരായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റീനിയ
 • 55. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിഭാസം കാരണമാണ് മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത്
 • 56. കേരളത്തിലെ നൈൽ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 57. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഴകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ്
 • 58. കേരളത്തിൽ മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിതീരത്തായിരുന്നു
 • 59. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണ്
 • 60. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ നദി ഏതാണ്
 • 61. ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 62. ' മഹാഭാഷ്യം ' എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 63. ' മലബാർ എക്സൽ ' എന്നത് ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ ഇനമാണ്
 • 64. മദർ തെരേസ എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 65. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ്
 • 66. തൈറോക്സിന്റെ അഭാവം കാരണം മുതിർന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണ്
 • 67. തൈറോക്സിന്റെ അഭാവം കാരണം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണ്
 • 68. മഹാമാന എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആര്
 • 69. ജപ്പാനിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആര്
 • 70. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 71. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദീതീരത്താണ്
 • 72. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹിമാലയൻ നദി ഏതാണ്
 • 73. ഉറൂബ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 74. ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ്
 • 75. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 76. കേരളത്തെ കർണാടകത്തിലെ കൂർഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ്
 • 77. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകനദികൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ നദി ഏതാണ്
 • 78. ഭൂമധ്യ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 79. ഭൂപട നിർമാണത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ്
 • 80. നാഥുല ചുരം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 81. അന്തരീക്ഷ പാളികളിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ്
 • 82. ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 83. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു
 • 84. തിരുവനന്തപുരം നക്ഷത്ര ബംഗ്ളാവ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 85. 1907ൽ അരയസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്
 • 86. ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 87. ' ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള ' എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 88. പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 89. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 90. ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 91. ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 92. ഏത് വർഷമായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത്
 • 93. 1857 ദി ഗ്രേറ്റ് റെബലിയൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു
 • 94. 1857 ലെ വിപ്ലവം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നേപ്പാളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത വിപ്ലവകാരി ആരായിരുന്നു
 • 95. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ഗറില്ലാ യുദ്ധരീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 96. മനു എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിപ്ലവകാരി ആരായിരുന്നു
 • 97. 1857 ലെ ജോൻ ഓഫ് ആർക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 98. ' വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത ധീര നേതാവ് ' എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ
 • 99. ആധുനിക നിയമ പഠനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 100. മഹാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്
 • 101. ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 102. കലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ്
 • 103. ദേശീയ ഒട്ടക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 104. ലോക മാനസിക ആരോഗ്യദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 105. തരിസാപ്പള്ളി താമ്രശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 106. അന്താരാഷ്ട്ര കടുവ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 107. മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ആദ്യമായി ഒപ്പു വെച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 108. സിന്ധു സംസ്കാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന കാലിബംഗൻ നഗരം ഏത് നദീതീരത്തായിരുന്നു
 • 109. ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 110. ധൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്
 • 111. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ഫ്യുഫൽ
 • 112. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു വെമ്പൊലിനാട്
 • 113. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു കുന്നുംപുറം
 • 114. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു സുൽത്താൻപട്ടണം
 • 115. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ഗോശ്രീ
 • 116. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു മാടത്തുമല
 • 117. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ഋഷിനാഗകുളം
 • 118. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ഹെർക്വില
 • 119. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു വെങ്കിടക്കോട്ട
 • 120. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു നൗറ
 • 121. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ജയസിംഹനാട്
 • 122. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു തെൻവഞ്ചി
 • 123. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ഓടനാട്
 • 124. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു നെൽകിണ്ട
 • 125. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ഗണപതിവട്ടം
 • 126. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു രാജേന്ദ്രചോളപട്ടണം
 • 127. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു പുറൈനാട്
 • 128. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ബെറ്റിമെനി
 • 129. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു തീണ്ടീസ്
 • 130. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു നാലുദേശം
 • 131. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു മാർത്ത
 • 132. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു മുസിരിസ് , അശ്മകം ,മഹോദയപുരം എന്നിവ
 • 133. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ബലിത
 • 134. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാചീന നാമമായിരുന്നു ശ്രീവല്ലഭപുരം
 • 135. ഡോ .ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 136. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം കരട് രേഖ തയ്യാറാക്കിയ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്
 • 137. സുപ്രീം കോടതിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരമാവധി ജഡ്ജിമാരുടെ അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ്
 • 138. ഇന്ത്യയുടെ എ സാറ്റ് മിസൈൽ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ്
 • 139. സ്വവർഗ വിവാഹം നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 140. ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിന്റെ നിറം എന്താണ്
 • 141. നീൽദർപ്പൻ എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 142. വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാര്
 • 143. സാന്താൾ കലാപം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 144. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 145. ശീതസമരം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 146. പുരുഷന് യുദ്ധം സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്
 • 147. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 148. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര മുദ്രാവാക്യം '' പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല '' രൂപം നൽകിയത് ആരായിരുന്
 • 149. ഓസ്കാർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 150. മാഗ്സസേ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 151. നോബൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ്
 • 152. റൈറ്റ് ലൈവ്‌ലിഹുഡ് പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ്
 • 153. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 154. കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 155. ബുക്കർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ്
 • 156. ഭാരതരത്നം പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 157. ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 158. പുലിറ്റ്സർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ്
 • 159. റോഡ് ടാർ ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന കൽക്കരി ഏതാണ്
 • 160. വെളുത്ത വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 161. ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം ഏതാണ്
 • 162. ഓറഞ്ച് നദി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്
 • 163. ദേശീയ ഫയർഫോഴ്‌സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 164. വംഗദേശീയൻ എന്ന പേര് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്
 • 165. ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 166. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ പ്ളാൻറ് ഏതാണ്
 • 167. ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ് ലിമോണൈറ്റ്
 • 168. ഇന്ത്യൻ അണുബോംബ് പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 169. നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 170. ആർകിടെക്ചർ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 171. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 172. സംഗീത നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 173. ചൈനീസ് നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 174. ഇസ്രായേൽ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 175. അമേരിക്കൻ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 176. ഗണിത നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 177. പരിസ്ഥിതി നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 178. ഇന്ത്യൻ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 179. ബദൽ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 180. ഏഷ്യൻ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 181. ലിറ്റിൽ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 182. കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പുതിയ പേരെന്താണ്
 • 183. അക്ഷയ പദ്ധതി ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് ഏത് ജില്ലയിലായിരുന്നു
 • 184. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഗ്രേഡിംഗ് മൂല്യനിർണയം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 185. കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 186. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 187. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരത നിരക്കുള്ള ജില്ല ഏതാണ്
 • 188. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരത നിരക്കുള്ള ജില്ല ഏതാണ്
 • 189. മഹാരാജാസ് ഫ്രീ സ്‌കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 190. തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയത് ആരായിരുന്നു
 • 191. സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 192. കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതായിരുന്നു
 • 193. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 194. കേരളത്തിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 195. സിന്ധനദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ലോതൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 196. കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപാട്ട് രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 197. ഗാന്ധിജി ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ച ദണ്ഡി കടപ്പുറം ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 198. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ടതാപധാരിതയുള്ള മൂലകം ഏതാണ്
 • 199. ഏത് ശാസനത്തിലാണ് ദേവദാസികളെകുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്
 • 200. നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്
 • 201. ഡോ .എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ രാജ്യസഭയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്
 • 202. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ്
 • 203. ലക്ഷദ്വീപിലെ മറ്റു ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് മിനിക്കോയ് ദ്വീപിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ചാനൽ ഏതാണ്
 • 204. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 205. അറേബിയൻ ചരിത്രകാരനായ അൽബറൂനിയുടെ രചനകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 206. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ആരാണ്
 • 207. കുമാരനാശാനെ ' വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്
 • 208. ' സാരഗ്രാഹി ' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്
 • 209. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഇ വേസ്റ്റ് റീസൈക്ലിങ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ
 • 210. സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കായി കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപറേഷൻ ആരംഭിച്ച ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ ഏതാണ്
 • 211. ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 212. " ഒന്നിക്കാം ,സംവദിക്കാം ,മുന്നേറാം " ഈ മുദ്രാവാക്യം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 213. സ്വന്തമായി പതാക തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 214. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷിസങ്കേതം ഏതാണ്
 • 215. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു
 • 216. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലയൺ സഫാരി പാർക് ഏതാണ്
 • 217. സുവർണകമലം പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 218. ആദ്യത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു
 • 219. കേരളത്തിലെ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് എവിടെയാണ്
 • 220. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം എവിടെയാണ്
 • 221. എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 222. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എവിടെയാണ്
 • 223. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 224. കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 225. ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 226. വംശീയതയിലെ വൈവിധ്യം കാരണം ഇന്ത്യയെ എത്തനോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 227. ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ് ഗിർന നദി
 • 228. പാട്ടിസീമ പദ്ധതി ഏത് നദികളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്
 • 229. കാശ്മീർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 230. സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയായിരുന്നു
 • 231. തലയർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി ഏതാണ്
 • 232. ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 233. തിരുവനന്തപുരത്തു സംസ്‌കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 234. പഴശ്ശിരാജ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 235. ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച പ്രസിദ്ധമായ സന്മാർഗ ദർശിനി വായനശാല ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 236. നെപ്പോളിയൻ മരണപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 237. അനന്തപദ്മനാഭൻ തോപ്പ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ദ്വീപ് ഏതാണ്
 • 238. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വധിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 239. ഏത് വിറ്റാമിന്റെ കുറവ് കാരണമാണ് സ്കർവി രോഗമുണ്ടാകുന്നത്
 • 240. വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 241. സൗരയൂഥത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്
 • 242. ' ഉഷ്ണമേഖലയിലെ പറുദീസ ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 243. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സാക്ഷരതാ വർഷമായി ആചരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 244. ഗണിത സാരസംഗ്രഹ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 245. ഏത് രാജ്യത്താണ് പാർഥിനോൾ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 246. അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 247. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്
 • 248. കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന രീതിയുടെ പേരെന്ത്
 • 249. ത്രിമാന ചിത്രം നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികത ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 250. സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 251. ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ് ബൻജൻ നദി
 • 252. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏതാണ്
 • 253. സാമ്പത്തികവികസനം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനവ സന്തോഷ സൂചിക വികസിപ്പിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ്
 • 254. 1857 ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഫൈസാബാദിൽ കലാപം നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 255. കവിതിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോതഥാന നായകൻ ആരാണ്
 • 256. വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം എന്തായിരുന്നു
 • 257. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 258. ' മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു '' ആരെക്കുറിച്ചാണ് വിവേകാനന്ദൻ ഇത് പറഞ്ഞത്
 • 259. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആര്
 • 260. സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 261. പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഏതാണ്
 • 262. വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏത്
 • 263. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൈസർ - ഇ - ഹിന്ദ് പദവി തിരിച്ചു നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 264. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു സർ പദവി തിരിച്ചു നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 265. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും രാജി വെച്ച
 • 266. ' ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ' എന്ന വാചകം കേരളത്തിന് നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 267. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 268. രക്തസാക്ഷികളിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 269. തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 270. സഞ്ചാരികളിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 271. ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 272. ഇന്ത്യൻ കവികളിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 273. ' Soft Coal ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 274. ' White Tar ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 275. ' Brown Coal 'എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 276. ' Hard Coal ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 277. ' Wood Spirit' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 278. ' Grape Spirit ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 279. ' Marsh Gas 'എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 280. പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 281. തെക്കേ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 282. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിനുശേഷം ആക്ടിങ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 283. ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ്
 • 284. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏതാണ്
 • 285. ' ലീല ' എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 286. നിഹിലിസം എന്ന ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 287. ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ഇടം പിടിച്ച ആദ്യ വിദേശി ആരായിരുന്നു
 • 288. ആമസോൺ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏത് പർവതത്തിൽ നിന്നാണ്
 • 289. ' ഡെനിം സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 290. കൊച്ചി ഭരണം ഡച്ചുകാർ കയ്യടക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 291. ബദരീനാഥ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 292. കാക്രപ്പാറ ആണവനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 293. ' ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 294. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലു കുത്തിയ സമയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 295. മികച്ച കവിതയ്ക്ക് കബീർ സമ്മാനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 296. ' പ്രേമസംഗീതം ' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 297. മാമ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടിവിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 298. ബോസ്നിയ കടലിടുക്ക് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 299. അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 300. പാലായനപ്രവേഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതാണ്
 • 301. പസഫിക്കിന്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കനാൽ ഏതാണ്
 • 302. യുനെസ്‌കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഖജുരാഹോ ശിൽപ്പങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 303. ലോക്‌സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നായിരുന്നു
 • 304. മനുഷ്യ നേത്രത്തിന്റെ ലെൻസ് അതാര്യമാകുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 305. മനുഷ്യന് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 306. പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കോശങ്ങൾ ഏതാണ്
 • 307. കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതാണ്
 • 308. തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ മനുഷ്യന് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതാണ്
 • 309. മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യന് കാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതാണ്
 • 310. മനുഷ്യ നേത്രത്തിൽ കാഴ്ചശക്തി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഏതാണ്
 • 311. മനുഷ്യ നേത്രത്തിൽ കാഴ്ചശക്തി കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഏതാണ്
 • 312. '' വിട '' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 313. ചോക്കൂർ ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 314. ത്വക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 315. ഇക്‌ബാന എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പുഷ്പാലങ്കാര രീതിയാണ്
 • 316. പേർഷ്യൻ ഭാഷക്ക് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 317. മലയാളത്തിലെ ദാർശനിക കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 318. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ട്രെയിൻ റിസർവേഷൻ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 319. ജാഗിർ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 320. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രം ഏതാണ്
 • 321. പൊതുമാപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത്
 • 322. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇമ്പീച്ച്മെന്റ് നടപടി നേരിട്ട ജഡ്ജി ആരായിരുന്നു
 • 323. ഏത് നദിയുടെ പൗരാണിക നാമമായിരുന്നു പരുഷ്നി
 • 324. ലോകത്തിലാദ്യമായി ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 325. ' ഒറ്റയടിപ്പാത ' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 326. മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
 • 327. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 328. കുസുമപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു
 • 329. വെട്ടത്തുനാട്ടിൽ ചാലിയം കോട്ട നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 330. ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 331. ഹൈദരാലിക്ക് മുൻപ് മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 332. ശ്രീരാമ ആശ്രമത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 333. ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു
 • 334. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ്
 • 335. ചേമ്പർ ഓഫ് പ്രിൻസസ് രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 336. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 337. അദ്വൈത പഞ്ജരം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 338. ദലൈലാമയുടെ പ്രവാസ സർക്കാരിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 339. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണാംശം ഉള്ള തടാകം ഏതാണ്
 • 340. 2018 ൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയസമയത്തു കേരളാ പോലീസ് നടത്തിയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 341. മംഗളവനം പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 342. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 343. സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ്
 • 344. മാളവ്യ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 345. പുരാതന കാലത്തു രേവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 346. ബുക്‌സ കടുവ സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 347. സംസ്‌കൃത കൃതികളിൽ കൃഷ്ണഗിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര ഏതാണ്
 • 348. ഏത് അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലത്തിലാണ് കാർമൻ രേഖ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 349. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 350. സെക്കണ്ടറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മീഷൻ ഏതാണ്
 • 351. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തുറമുഖം ഏതാണ്
 • 352. നവയുഗ നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്
 • 353. ഹിന്ദുകാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ആരാണ്
 • 354. ബ്രഹ്മവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദം ഏതാണ്
 • 355. എക്‌സ്‌റേ കടന്നു പോകാത്ത ലോഹം ഏതാണ്
 • 356. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 357. അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമായി ആചരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 358. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു
 • 359. ' താളപ്രസ്താരം ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 360. അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 361. യൂറിയ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു
 • 362. ഫുട്‍ബോളിലെ കറുത്ത മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 363. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നു
 • 364. 1946 ൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 365. ചിറവാ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജവംശം ഏതായിരുന്നു
 • 366. വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 367. കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്
 • 368. ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ്
 • 369. കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു
 • 370. മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 371. മുതുമല വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 372. മെർഡെക്ക കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 373. വർദ്ധമാന മഹാവീരന്റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 374. വോഡയാർ രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു
 • 375. ഹിമാലയം ഏത് തരം ശിലകളാൽ നിർമിക്കപെട്ടതാണ്
 • 376. മേഘങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 377. മോസ്മായ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 378. ഐ എസ് ആർ ഓ യുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു
 • 379. ജാസ് എന്ന സംഗീത ഉപകരണം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 380. കേരള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു
 • 381. ജൽദപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 382. സ്ഥിര കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതാണ്
 • 383. തിരുവിതാംകൂറിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 384. മേരി ക്യൂറി ജനിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 385. സസ്യകോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പച്ച നിറമുള്ള ജൈവകണം ഏതാണ്
 • 386. വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലെത്തിക്കുന്നത് ഏത് കോശങ്ങളാണ്
 • 387. സസ്യങ്ങളിൽ കണ്ടത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ ഏത്
 • 388. കോശങ്ങളിലെ മാംസ്യനിർമാണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്
 • 389. സസ്യകോശങ്ങളുടെ കോശഭിത്തി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 390. സസ്യചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 391. സസ്യകോശം കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 392. കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 393. പ്രസിദ്ധമായ കോഹിനൂർ രത്നം ലഭിച്ച ഖനി ഏതാണ്
 • 394. ലോകത്തിലാദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 395. മേഘാലയയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക അയൽരാജ്യം ഏതാണ്
 • 396. 1977 ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 397. സിന്ധു സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ റോപ്പർ ഏത് നദിതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്
 • 398. മെനാൻഡറെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു
 • 399. സലാർജങ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 400. സേവാഗ്രാം ആശ്രമം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 401. പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനായിരുന്ന വാൻഗോഗ് ജനിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 402. ചാണക്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇംഗ്ളീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 403. ചിത്രരചനയിൽ തൽപ്പരനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 404. 1878 ൽ ' ദി ഹിന്ദു ' പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 405. മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ കാലഘട്ടം എപ്പോളായിരുന്നു
 • 406. ഹിജ്റ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ മാസം ഏതാണ്
 • 407. ഹിന്ദു മതത്തിലെ അക്വീനാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 408. ഹിന്ദു കാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബർ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത് ആരെ
 • 409. ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 410. നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആര്
 • 411. ചൈന - റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള നദി ഏത്
 • 412. സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 413. നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ അറബ് സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്
 • 414. കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു
 • 415. ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്
 • 416. ആസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയെയും ടാസ്മാനിയ ദ്വീപിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണ്
 • 417. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 418. മഹാവീരൻ ജൈനമത ധർമ്മോപദേശത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഏതായിരുന്നു
 • 419. കോവലന്റെയും കണ്ണകിയുടെയും പ്രണയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി ഏതാണ്
 • 420. കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 421. സമാധാനം എന്ന വിഷയം ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനദാനം നടക്കുന്ന നഗരം ഏതാണ്
 • 422. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ എത്രയാണ്
 • 423. കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ്
 • 424. സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 425. സിഖ് മതത്തിലെ ആകെ ഗുരുക്കന്മാർ എത്രയാണ്
 • 426. ഗലീലിയോ ഏത് രാജ്യത്താണ് ജനിച്ചത്
 • 427. ചൈന റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 428. ജൂനിയർ അമേരിക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 429. സുധർമ സൂര്യോദയ സഭ സ്താപിച്ചത് ആരാണ്
 • 430. ' ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല ,ക്ഷമ കരുത്തരുടെ ലക്ഷണമാണ് ' ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്
 • 431. നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 432. ജോളി ഗ്രാന്റ് എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ്
 • 433. ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ്
 • 434. പ്രസിദ്ധമായ ആതിരപ്പള്ളി ,വാഴച്ചാൽ , വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏത് നദിയിലാണ്
 • 435. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണ്
 • 436. ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 437. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കുറുവ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ്
 • 438. ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 439. പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ്
 • 440. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദി ഏത്
 • 441. ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്
 • 442. സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭാരതപുഴയുടെ പോഷകനദി ഏത്
 • 443. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ജടായുപ്പാറ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 444. പൈതൽ മല , കുടിയാൻ മല എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 445. ബാണാസുര മല , ചെമ്പ്ര പീക് എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 446. ഭാരതപുഴയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്
 • 447. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏത്
 • 448. ആലുവാപുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 449. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ്
 • 450. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന നദിയേത്
 • 451. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ഏത്
 • 452. നൂറു കിലോമീറ്ററിൽ അധികം നീളമുള്ള എത്ര നദികളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്
 • 453. സർക്കാർ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ കുറയാത്ത നീളമുള്ള പുഴയാണ് നദി
 • 454. വയനാട്ടിലെ അമ്പുകുത്തിമല അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ്
 • 455. ബ്രഹ്മഗിരി മല ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 456. തിരുവില്വാമല ,പുനർജനി ഗുഹ ,എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 457. പ്രമുഖ ക്രിസ്തുമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 458. വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ പൊന്മുടി ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 459. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മലനിര ഏതാണ്
 • 460. കേരളത്തെ കൂർഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ്
 • 461. പശ്ചിമ ഘട്ട മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിയമിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി
 • 462. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന മഴക്കാട് ഏതാണ്
 • 463. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ്
 • 464. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചുരം ഏതാണ്
 • 465. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏത് ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 466. ഇന്ത്യയിലെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് പശ്ചിമ ഘട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 467. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്
 • 468. ഏത് വർഷമാണ് ഓണം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
 • 469. സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ്
 • 470. സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല ഏതാണ്
 • 471. ഏത് വർഷമാണ് കരിമീനിനെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൽസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
 • 472. ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിസ്തൃതിയിൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്
 • 473. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഗാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത്
 • 474. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 475. മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം എപ്പോൾ ആയിരുന്നു
 • 476. കടൽത്തീരം ഉള്ള എത്ര ജില്ലകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്
 • 477. കേരളത്തിനുള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമേത്
 • 478. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏതാണ്
 • 479. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ആദ്യ സംയുക്ത സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 480. പുഷ്കർ മേള നടക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 481. രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 482. ലോകത്തിലാദ്യമായി റേഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം നടത്തിയ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 483. പക്ഷികളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകര ഏതാണ്
 • 484. ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 485. ഹിറ്റ്ലർ ജർമനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 486. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് താൽക്കാലിക ഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു
 • 487. ആഷാമേനോൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 488. ലോക മലേറിയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 489. ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 490. ഗ്രീൻ പാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 491. ചൈനീസ് റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി ഏതാണ്
 • 492. ആവർത്തന പട്ടികയിലെ 50 മത് മൂലകം ഏതാണ്
 • 493. കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കംമീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 494. കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 495. സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 496. തമിഴ് നാടിൻറെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്‌ട്രപതി ആരാണ്
 • 497. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വീറ്റോ അധികാരത്തെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്
 • 498. ചിലന്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 499. കുമാരനാശാനെ ചിന്നസ്വാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 500. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 501. ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലേക് പാലായനം ചെയ്തത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 502. ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 503. സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരേകീകരിക്കാനുള്ള കമ്മീഷന്റെ തലവൻ ആരായിരുന്നു
 • 504. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു
 • 505. കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 506. കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർത്തതെന്നായിരുന്നു
 • 507. ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ നീക്കത്തിന്റെ പേരെന്ത്
 • 508. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 509. ജൂനഗഡിനെ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നവാബ് ആരായിരുന്നു
 • 510. ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന ആദ്യത്തെ നാട്ടുരാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 511. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 512. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമത്തിനു ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 513. ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്
 • 514. ഹൈദരാബാദിനെ കൂടെ ചേർക്കാൻ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സേനാ നീക്കത്തെ ' പോലീസ് നടപടി ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്
 • 515. കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 516. ' പ്രാചീന മലയാളം ' എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 517. എത്രാമത് വർഷമാണ് സിൽവർ ജൂബിലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
 • 518. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 519. സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 520. തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 521. പൊറൈനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ല ഏതാണ്
 • 522. ആദ്യ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 523. ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ്
 • 524. കേന്ദ്ര സർക്കാർ റോഡുകളുടെ പേര് പരിഷ്കരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 525. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 3 ാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്
 • 526. ' ജാതി വേണ്ട ,മതം വേണ്ട ,ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ' ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ്
 • 527. ഭാരതരത്ന പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ കായികതാരം ആരായിരുന്നു
 • 528. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്
 • 529. ലോകസഭയിൽ സീറോ അവറിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്
 • 530. ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ പതാകയിലാണ് 50 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉള്ളത്
 • 531. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 532. കേരളത്തിൽ ആനകൾക്കായുള്ള മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 533. 1896 ൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 534. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ്യ നദീതട പദ്ധതി ഏതാണ്
 • 535. 2017 ൽ പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച കേരളീയൻ ആരായിരുന്നു
 • 536. ബനാറസിൽ സെൻട്രൽ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 537. ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആനി ബസന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്
 • 538. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലോ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു
 • 539. ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 (എ) എന്തിനെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു
 • 540. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്ന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 541. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 542. ഭിലായി ഉരുക്കു നിർമാണശാല നിർമിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സരക്കാലത്തായിരുന്നു
 • 543. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു
 • 544. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു
 • 545. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 546. കാഞ്ചിയിലെ സന്യാസി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 547. ഇന്ത്യയിൽ ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക് ചത്വരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 548. സൗത്ത് ബട്ടൺ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 549. മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 550. ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 551. ഇന്ത്യയുടെ 25 മത് സംസ്ഥാനമായി ഗോവ രുപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 552. ചാൾസ് ഡാർവിൻ സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 553. നൈട്രജൻ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് സംഖ്യ എത്രയാണ്
 • 554. വനസ്പതിയുടെ നിർമാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 555. ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിനു കാരണമാകുന്ന പ്രധാന വാതകം ഏതാണ്
 • 556. ക്ളോറിൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 557. നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 558. ആന്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 559. കേരളത്തിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 560. പരം വീർ ചക്ര എന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനിക ബഹുമതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു
 • 561. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 562. ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ' ശ്രീലങ്കാ മാതാ " രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 563. സുവർണ നാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്
 • 564. മെറ്റലർജി എന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്
 • 565. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 566. ചുണ്ണാമ്പു കല്ല് ചൂടാക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്രമാവുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 567. മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 568. അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജന്റെ അളവ് എത്രയാണ്
 • 569. ക്ളോറോഫോമിന്റെ നിർമാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 570. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ശൃഖലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 571. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 572. മാർപ്പാപ്പയുടെ സംരക്ഷണസേന ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 573. കുതിരമാളിക പണികഴിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 574. പ്രാചീന വിവാഹ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാഹസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഏത് വേദത്തിലാണ് ഉള്ളത്
 • 575. റോമിൽ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിതമായത് എന്നായിരുന്നു
 • 576. അളവുതൂക്ക മെട്രിക് സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 577. ദക്ഷിണ ജൈനരുടെ ആരാധനാമൂർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 578. ആൾവാർമാരുടെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി ഏതാണ്
 • 579. ഇന്ത്യയിൽ പ്രിവി പഴ്സ് സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 580. സുംഗവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 581. ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 582. ഭാരതീയ തർക്കശാസ്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്
 • 583. ഇന്ത്യയിലെ സമുറായികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 584. തിരു -കൊച്ചി ലയനം നടന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 585. സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ച ദിവാൻ ആരായിരുന്നു
 • 586. ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 587. കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 588. പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിദ്യാകേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു
 • 589. ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് എന്ത്
 • 590. ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു നെഗറ്റിവ് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്
 • 591. ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രൊടെം സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു
 • 592. കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രപതി ആരായിരുന്നു
 • 593. ഹൌസ് ഓഫ് വിൻസർ എന്നത് ഏത് രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമമാണ്
 • 594. തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു
 • 595. കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യ ശാസനം ഏതാണ്
 • 596. ജർമനിയിൽ ചാൻസലർ പദവിയിൽ എത്തിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 597. വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമാവുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭു ആരായിരുന്നു
 • 598. ഇന്ത്യൻ ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 599. കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 600. ജൈനന്മാരുടെ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 601. ഖരോഷ്ടി ലിപി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 602. രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 603. " ലോകഹിതവാദി " എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്
 • 604. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ്
 • 605. കേരളത്തിലെ തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 606. " ഉത്തരാസ്വയംവരം " ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 607. ഓട്ടൻ തുള്ളലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 608. ഡൈനാമൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്ന്
 • 609. ക്ലിയോപാട്ര ഏത് രാജ്യത്തെ രാജ്ഞി ആയിരുന്നു
 • 610. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 611. " അഗ്നിസാക്ഷി " എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 612. ഏത് വർഷമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്
 • 613. ബാബറുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 614. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 615. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 616. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 617. ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 618. ഇന്ത്യയിലെ വായ്പയുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ്
 • 619. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു
 • 620. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു
 • 621. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 622. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് എതായിരുന്നു
 • 623. സാഹിത്യത്തിനു നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 624. ചന്ദ്രഗുപ്‌ത മൗര്യനെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 625. പ്രസിദ്ധമായ തിരുനാവായ ഏത് നദിതീരത്താണ്
 • 626. ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 627. കേരളസിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 628. കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 629. ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത്
 • 630. വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 631. സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 632. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 633. ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് കലഹാരി മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 634. കൊങ്കൺ റയിൽവേയുടെ നീളം എത്രയാണ്
 • 635. കർണാടകവും തമിഴ് നാടുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്
 • 636. ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 637. ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 638. എത്ര രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു
 • 639. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 640. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഉള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 641. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ്
 • 642. ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 643. ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്
 • 644. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം നടന്നത് എവിടെ
 • 645. കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 646. ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്
 • 647. " റോബിൻസൺ ക്രൂസോ " എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 648. നിഴലിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 649. ബറോക്ക് ചിത്രകലാശൈലി ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 650. ചോള മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 651. ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 652. മലയാളശൈലീ നിഘണ്ടുവിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 653. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അമേരിക്കയിൽ രൂപം കൊണ്ട രഹസ്യവിപ്ളവ സംഘടന ഏതായിരുന്നു
 • 654. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 655. രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 656. " ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് " എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 657. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്‌ട്രപതി ആരായിരുന്നു
 • 658. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയെ അലങ്കരിച്ച ചിത്രകാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 659. ലോക്‌സഭയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു
 • 660. ദേശീയ മൃഗമായി കടുവയെ അംഗീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 661. വല്ലാർപാടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് കായലിലാണ്
 • 662. നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 663. ' ഇടശ്ശേരി ' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുത്തിരുന്നത് ആര്
 • 664. മേഘങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 665. കൊയ്‌ന അണക്കെട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 666. സംഭാർ തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 667. ഹിമാലയ പർവതത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്
 • 668. മൌണ്ട് അറാറത് പർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 669. ഏത് സ്ഥലത്തു വെച്ചാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും യോജിക്കുന്നത്
 • 670. യുറാൽ പർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 671. അന്തർദേശീയ ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 672. ദേശീയ ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 673. ഏത് ദിവസമാണ് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത്
 • 674. തഥാഗതൻ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 675. ആദ്യമായി സ്വർണനാണയം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ രാജവംശം ഏതായിരുന്നു
 • 676. കഥാസരിത് സാഗരം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 677. ഏത് വർഷമാണ് ഗുപ്ത വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്
 • 678. ചൗസ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 679. ജൈനമതത്തിലെ ആദ്യ തീർത്ഥങ്കരൻ ആരായിരുന്നു
 • 680. അവസാനത്തെ മൗര്യ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 681. മോഹൻജെദാരോ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 682. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏതാണ്
 • 683. ആര്യന്മാർ ആദ്യമായി വാസം ഉറപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 684. മഹാരാജാധിരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുപ്തരാജാവ് ആര്
 • 685. സിന്ധു നദിക്കു എത്ര പോഷക നദികൾ ഉണ്ട്
 • 686. ബ്രെയിൻ ലിപിയിൽ എത്ര കുത്തുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
 • 687. കർണാടക സംഗീതത്തിൽ എത്ര മേള രാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്
 • 688. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പ്രധാന ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 689. കേരള വനിതാ കംമീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു
 • 690. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 691. ഇന്ത്യൻ നേഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏത് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പൂർണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്
 • 692. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 693. ലോക പൈ ദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 694. ഭാരതീയ ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആര്
 • 695. മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞ ആരാണ്
 • 696. " ലുഡോർഫ് നമ്പർ " എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ്
 • 697. പൂജ്യം ഇല്ലാത്ത സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഏതാണ്
 • 698. മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്
 • 699. കേരളചൂഢാമണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 700. ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 701. ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് പഞ്ചായത്തീരാജ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്
 • 702. ഏത് വിറ്റാമിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത്
 • 703. ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ടു തവണ കടന്നു പോകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 704. കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഊർജം ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രധാന സ്രോതസ് ഏതാണ്
 • 705. ഏത് വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്
 • 706. ആസാം കേസരി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 707. 1929 ലെ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു
 • 708. സബർമതി ആശ്രമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 709. ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 710. സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 711. നൗജവാൻ ഭാരത് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 712. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം നടന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 713. ഗദ്ദർ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 714. ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യ ഹൌസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 715. ബോറ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 716. ആദ്യമായി പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളി ആരായിരുന്നു
 • 717. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ്
 • 718. ബോഗി ബിൽ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ്
 • 719. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ പേരെന്താണ്
 • 720. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം ഏതാണ്
 • 721. ഹിന്ദ് സ്വരാജ് എന്ന പുസ്തകം ഗാന്ധിജി എഴുതിയത് ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു
 • 722. " എന്റെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം " എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 723. ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ ദണ്ഡി യാത്രയിൽ എത്ര മലയാളികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു
 • 724. ഗാന്ധി സ്‌മൃതി സ്മാരകം എവിടെയാണ്
 • 725. ജോർജ് രാജാവും മേരി രാജ്ഞിയും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 726. അഭിനവ് ഭാരത് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 727. ജന സംഘം സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 728. സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 729. കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 730. ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ആരായിരുന്നു
 • 731. ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 732. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 733. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 734. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ച നിറമാകുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷ പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 735. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഏതാണ്
 • 736. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു "സർ " ബഹുമതി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 737. കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്തു (1999 ) ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 738. ഇന്ത്യ -പാക് യുദ്ധസമയത്തു (1971 )ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 739. ഇന്ത്യ -പാക് യുദ്ധസമയത്തു (1965 )ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 740. ഇന്ത്യ - ചൈന യുദ്ധസമയത്തു (1962 )ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 741. മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ്
 • 742. തൃപ്പടി ദാനം നടന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 743. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദേശീയ ഗാനം ഏതായിരുന്നു
 • 744. തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏക മുസ്ലിം ദിവാൻ ആരായിരുന്നു
 • 745. ചിറവാ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരിന്ന രാജവംശം ഏതായിരുന്നു
 • 746. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പഴയ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 747. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശിൽപി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 748. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു
 • 749. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വായിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 750. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു
 • 751. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട് ആരായിരുന്നു
 • 752. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 753. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണ സമയത്തെ ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു
 • 754. വുമൺ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 755. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപകർ ആരൊക്ക
 • 756. ഇന്ത്യൻ ലീഗ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 757. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ചീറ്റുന്ന ചൂട് നീരുറവയുടെ പേരെന്താണ്
 • 758. താഴ്ന്ന താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 759. വാതകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ തോത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 760. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ട താപധാരിതയുള്ള മൂലകം ഏതാണ്
 • 761. കേരള ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 762. യോഗക്ഷേമസഭ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 763. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 764. വിദ്യാപോഷിണി എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 765. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വന്ദ്യവയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 766. ശ്രീലങ്കയിലെ മലയാളികൾക്കായി ശ്രീനാരായണഗുരു സ്ഥാപിച്ച സംഘം ഏതാണ്
 • 767. ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്
 • 768. മഴവില് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശപ്രതിഭാസം ഏതാണ്
 • 769. ദ്രാവകങ്ങളുടെ തിളനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 770. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 771. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്
 • 772. ആധുനിക റഷ്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 773. ദശാംശ സമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു
 • 774. " കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എന്റെ ജീവിതം " ഇത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്
 • 775. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരായിരുന്നു
 • 776. ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ സംസ്‌കൃത ഗ്രാമം ഏതാണ്
 • 777. കാർബൺ മൂലകത്തിന്റെ അർദ്ധായുസ്സ് എത്രയാണ്
 • 778. കാർബൺ ഡേറ്റിങ്നുപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ്
 • 779. ഇന്ത്യയിൽ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 780. ഒരു മൂലകം മറ്റൊരു മൂലകമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്താണ്
 • 781. " രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ ജീവശ്വാസമാണ് " എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു
 • 782. " കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കൂ ,സന്യാസിയെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ " ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ്
 • 783. മലയാളവും സംസ്കൃതവും ചേർന്ന സാഹിത്യഭാഷയുടെ പേരെന്താണ്
 • 784. മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ്
 • 785. മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്
 • 786. മലയാള ലിപി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ശാസനം ഏതാണ്
 • 787. ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 788. ജർമനിയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 789. ചൈനയിൽ സാംസ്‌കാരിക വിപ്ലവം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 790. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 791. അറബികൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 792. ' കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 793. ആഫ്രിക്കയിൽ ആദ്യമെത്തിയ യൂറോപ്യന്മാർ ആരായിരുന്നു
 • 794. ' എമിലി ' എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു
 • 795. ജപ്പാൻ പേൾ ഹാർബർ തുറമുഖം ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 796. വെടിമരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു
 • 797. ' അങ്കിൾ ഹോ ' എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിയറ്റ്നാമീസ് വിപ്ലവകാരി ആര്
 • 798. ശതവത്സരയുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 799. ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 800. സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം ഏതാണ്
 • 801. " സ്വാതന്ത്ര്യം ,സമത്വം ,സാഹോദര്യം " ഈ വാക്കുകൾ ഏത് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു
 • 802. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ്
 • 803. ' ബൊളീവിയൻ ഡയറി ' എന്ന പുസ്തകം ആരെഴുതിയതാണ്
 • 804. പുരാതന കാലത്തു അസീറിയ എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 805. ഗാരിബാൾഡി ഏകീകരിച്ചത് ഏത് രാജ്യമായിരുന്നു
 • 806. പൊതുപണിമുടക്ക് എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 807. " രക്തവും കണ്ണീരും വിയർപ്പും കഠിനാധ്വാനവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എനിക്കില്ല " ആരുടേതാണ്
 • 808. ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 809. ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 810. കുതിരകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 811. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഫുട്‍ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഏതാണ്
 • 812. ഭൂമിയിലെ പ്രായത്തിലെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്
 • 813. ഏറ്റവും അധികം ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്
 • 814. ദേവനാം പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാചീന ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 815. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ എത്രയാണ്
 • 816. ഗ്രീനിച് സമയം കൃത്യമായി അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 817. ഭൂസർവേ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 818. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ്ങേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത ആരാണ്
 • 819. ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ്
 • 820. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതാണ്
 • 821. താൻസൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 822. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ തടാകം ഏതാണ്
 • 823. കണ്ണാടിപ്പുഴ ഏത് നടിയുടെ പോഷക നദിയാണ്
 • 824. 1935 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് പാസാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 825. സ്‌കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സ് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം
 • 826. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 827. ഡ്യുക്ക് ഓഫ് വെല്ലിങ്‌ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 828. Why Iam a Hindu എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 829. ആദ്യ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി ജേതാക്കൾ ഏത് രാജ്യമായിരുന്നു
 • 830. പത്തു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 831. ആധാർ കാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്
 • 832. ആദ്യ ഫുടബോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്
 • 833. ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 834. ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 835. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 836. വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 837. കാൻസർ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ്
 • 838. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 839. കർക്കടകസംക്രമം ( Summer Equinox ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
 • 840. മഹാവിഷുവം ( Vernal Equinox ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
 • 841. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം എപ്പോൾ
 • 842. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏതാണ്
 • 843. 1 ബാരൽ എന്നത് എത്ര ലിറ്ററാണ്
 • 844. ആദ്യത്തെ സമാധാന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 845. നീതിച്ചങ്ങല നടപ്പിലാക്കിയ മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 846. ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് ആരാണ്
 • 847. വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 848. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 849. മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവി പട്ടം നേടിയ മലയാളകവി ആരാണ്
 • 850. സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ദിവസം ഏതാണ്
 • 851. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 852. ഏത് വർഷമാണ് ബ്രിക്സ് സ്ഥാപിതമായത്
 • 853. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു ആസ്ഥാനം പണിയാൻ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകിയ അമേരിക്കക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 854. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്
 • 855. ' An Unfinished dream ' എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ കൃതിയാണ്
 • 856. മനുഷ്യരക്തത്തിന്റെ PH മൂല്യം എത്രയാണ്
 • 857. ' The Second Life ' എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്
 • 858. ശാസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഏത് വികിരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
 • 859. ലോക നൃത്തദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 860. പ്രാചീനകാലത്തു സിന്ധുസാഗർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഏത് സമുദ്രമാണ്
 • 861. ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 862. അവസാനത്തെ ഖിൽജിവംശ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 863. ' ഹിഗ്വിറ്റ ' എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്
 • 864. വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 865. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോക സഭാംഗമായ വനിത ആരാണ്
 • 866. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്റ്റ് പാസാക്കിയ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 867. രാഷ്ട്രകൂട വംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 868. ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 869. ഇഡ്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല ഏതാണ്
 • 870. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ കോട്ട ഏതാണ്
 • 871. കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 872. കുട്ടനാടിന്റെ കഥാകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ
 • 873. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 874. കേരളകലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്
 • 875. രക്തബാങ്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 876. കോലത്തുനാട് രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു
 • 877. മദ്രാസ് പട്ടണത്തിന്റെ ശിൽപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 878. ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 879. ആലപ്പുഴയെ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 880. ഇന്ത്യൻ ഫുടബോൾ ടീം ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തത് ഏത് വർഷം
 • 881. ചൗരി ചൗരാ സംഭവസമയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 882. കേരളത്തിലെ നിലവിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പത്രമായ ദീപിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോൾ
 • 883. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാണ്
 • 884. ' എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 885. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 886. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഇലിയഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണ്
 • 887. വടക്ക് കിഴക്കിന്റെ കാവൽക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം ഏതാണ്
 • 888. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ്
 • 889. ആദ്യത്തെ ജെ സി ഡാനിയേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയത് ആരായിരുന്നു
 • 890. പാർലമെന്റിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 891. അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ്
 • 892. ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 893. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏതാണ്
 • 894. കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 895. കേരള യോഗീശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 896. ആധുനിക കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശിൽപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 897. ആന്ധ്രഭോജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 898. വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം പ്രതിഭാസം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 899. ഖേൽരത്ന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 900. പണ്ഡിതനായ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളകവി ആര്
 • 901. കണ്വവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 902. വുഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 903. പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 904. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോളനിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 905. നായകളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം വിസിലിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 906. ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഏതാണ്
 • 907. മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ സമയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 908. ആദ്യമായി യൂറിയ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു
 • 909. അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 910. മനുഷ്യനേത്രത്തിന്റെ ലെൻസ് അതാര്യമാകുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 911. കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്തികത കുറഞ്ഞുവരുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 912. ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
 • 913. മനുഷ്യന്റെ ത്വക്കിന്‌ നിറം നൽകുന്ന വസ്തു ഏതാണ്
 • 914. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
 • 915. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് ആ പേര് നിർദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 916. ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ്
 • 917. ഇന്ത്യയിലെ നെയ്ത്തുപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 918. മലയാളത്തിലെ ദാർശനിക കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 919. പരമവീരചക്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ്
 • 920. ജയ്‌പൂർ കാലുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 921. സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻ കോഡ് എത്രയാണ്
 • 922. ലോകത്തിലാദ്യമായി ജി എസ് ടി നടപ്പിൽ വരുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 923. കുസുമപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 924. ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 925. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാർ ഉള്ള ഹൈക്കോടതി ഏതാണ്
 • 926. വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 927. പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ബോംബെ ദ്വീപ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 928. ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 929. ബക്സർ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 930. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു
 • 931. പഴശ്ശി കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സബ് കളക്ടർ ആരായിരുന്നു
 • 932. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വോട്ടിങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 933. കേരളത്തിൽ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 14 ആയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 934. കേരളത്തിൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത ആര്
 • 935. ഈഡിപ്പസ് രാജാവ് എന്ന ഗ്രീക്ക് നാടകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 936. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഏതാണ്
 • 937. ലോകത്താദ്യമായി തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ അംഗീകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 938. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സൂററ്റിൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങാൻ അനുമതി കൊടുത്ത മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 939. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 940. കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന കലാരൂപം ആവിഷ്കരിച്ച രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 941. ശ്രീബുദ്ധൻ നിർവാണം പ്രാപിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ്
 • 942. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 943. നോബൽ സമ്മാനം നിരസിച്ച ഏക സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്
 • 944. ദേശീയ മാതൃസുരക്ഷാദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 945. ഖേൽ രത്ന പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ്
 • 946. പഹാരി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളാണ്
 • 947. ' കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്
 • 948. പ്രസിദ്ധമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് ഏത് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 949. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഏതാണ്
 • 950. ലോക തണ്ണീർത്തടദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 951. സിയാച്ചിൻ മഞ്ഞുമലകളിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 952. സയ്യിദ് വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 953. കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 954. മാർക്കോ പോളോ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 955. ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്
 • 956. ദേശീയ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ്
 • 957. സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 958. ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 959. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 960. ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 961. ഐ സി എസ് പരീക്ഷ പാസായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 962. സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 963. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതാണ്
 • 964. നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 965. ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 966. ബജറ്റ് സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 967. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 968. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണ്
 • 969. ടിഷ്യു കൾചാരിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 970. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 971. ജർമനിയിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലായിരുന്നു
 • 972. പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഏതാണ്
 • 973. ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി ഏതാണ്
 • 974. ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 975. ഇന്ത്യയിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 976. വത്തിക്കാനിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ്
 • 977. ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 978. പ്രസംഗകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 979. റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 980. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഏതാണ്
 • 981. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ ഏതാണ്
 • 982. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യശിൽപ്പികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജവംശം ഏതാണ്
 • 983. പുരാതന കാലത്തു ചേരളം ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏത്
 • 984. ഗുപ്തകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു
 • 985. അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയ പ്രസിഡണ്ട് ആരായിരുന്നു
 • 986. ചൈനയിലെ പ്രാചീന മതമായ താവോയിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 987. ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയായിരുന്നു
 • 988. ഗാന്ധിജി അവതാരിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 989. ശക്തിയുള്ള കാന്തം നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതാണ്
 • 990. ചെമ്പ് പത്രങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ക്ലാവിന്റെ രാസനാമം എന്താണ്
 • 991. എക്സ് റേ കിരണം കടന്നുപോകാത്ത ലോഹം ഏതാണ്
 • 992. ശബ്ദ തീവ്രത നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 993. പിച്ച് ബ്ലെൻഡ് എന്നത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ അയിരാണ്
 • 994. ഹരിതവിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 995. ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 996. യഹൂദരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്
 • 997. തുഗ്ലക് വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 998. വിക്രമശില സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 999. ചോളവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1000. നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1001. ചാലൂക്യവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1002. രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1003. ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1004. അലഹബാദ് ശാസനം രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1005. ഉപനിഷത്തുകൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്
 • 1006. ശിലായുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇണക്കി വളർത്തിയ മൃഗം ഏതായിരുന്നു
 • 1007. സിന്ധു നദീതടസംസ്കാരകാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖം ഏതായിരുന്നു
 • 1008. കേരള സ്‌കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്
 • 1009. പ്രകൃതി ഗായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ്
 • 1010. സഞ്ചാരസാഹിത്യകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മലയാള എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്
 • 1011. രാമചരിതം പാട്ടുകൃതി രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1012. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പാട്ടുകൃതി ഏതാണ്
 • 1013. പ്രകൃതിദത്തമായ റബ്ബറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 1014. റഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്
 • 1015. ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1016. പെൻഡുലം ക്ളോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1017. യുറാനസ് ഗ്രഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1018. ഇന്ത്യ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1019. തേനിന്റെ ശുദ്ധത പരിശോധിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്
 • 1020. വീൽസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗമാണ്
 • 1021. മന്ത് രോഗം പരത്തുന്നത് ഏത് ഇനം കൊതുകുകളാണ്
 • 1022. മലമ്പനി രോഗം പരത്തുന്നത് ഏത് ഇനം കൊതുകുകളാണ്
 • 1023. ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഏത് ഇനം കൊതുകുകളാണ് ഈഡിസ്
 • 1024. കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 1025. പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ രൂപം ഏതാണ്
 • 1026. കണ്ണിന്റെ കോർണിയ മാറ്റി വെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പേരെന്താണ്
 • 1027. കണ്ണിനുള്ളിൽ അസാധാരണ മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 1028. ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1029. ഹോമിയോ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1030. അമിത മദ്യപാനാസക്തിക്കു പറയുന്ന പേരെന്താണ്
 • 1031. ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1032. മർദ്ദത്തിന്റെ യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 1033. ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 1034. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശേഷി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 1035. ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്
 • 1036. ആണവദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ നൽകുന്ന ഗുളിക ഏതാണ്
 • 1037. കൊഴുപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
 • 1038. ഇടിമിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്
 • 1039. ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 1040. പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആര്
 • 1041. ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി ഹോക്കി ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1042. നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 1043. സ്പോർട്സിലെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാർഡ് ഏതാണ്
 • 1044. സ്പെയിനിന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ്
 • 1045. നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്നത് ഏത് കായലിലാണ്
 • 1046. വിറ്റാമിനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1047. ഹിപ്‌നോട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
 • 1048. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എന്റെ ജന്മനാടാണ് എന്നത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്
 • 1049. ഗൺ കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 1050. തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം മുതിർന്ന ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 1051. സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ലായനി ഏതാണ്
 • 1052. മനുഷ്യനിലെ അടിയന്തിര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ്
 • 1053. തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 1054. ന്യുട്രോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1055. ഹോൺ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ്
 • 1056. ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1057. ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് കൺട്രോളിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 1058. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 1059. ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്നത് എത്ര വാട്ട്സ് ആണ്
 • 1060. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്
 • 1061. ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 1062. ഓസ്കാർ പുരസ്‌കാരം ഏത് ലോഹത്തിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്
 • 1063. കാലാവസ്ഥയുടെ മണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി ഏതാണ്
 • 1064. ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രം എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് പ്രത്യക്ഷേപ്പെടുന്നത്
 • 1065. ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ്
 • 1066. ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരി ആര്
 • 1067. ഇന്ത്യൻ ഫുടബോളിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1068. ചൈനാ മാൻ എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 1069. കോമൺവെൽത് ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1070. എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളി ആരായിരുന്നു
 • 1071. ഡോങ്കി ഡ്രോപ്പ് എന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 1072. ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആരാണ്
 • 1073. ജപ്പാനിലെ ദേശീയ കായിക ഇനം ഏതാണ്
 • 1074. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ജേതാക്കളായത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1075. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുടബോൾ സംഘടന ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 1076. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്
 • 1077. അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ്
 • 1078. ഇന്ത്യ എത്ര തവണ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട്
 • 1079. ലോക ജലദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1080. നൈട്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1081. വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗത രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 1082. യുറേനിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1083. റേഡിയം, പൊളോണിയം എന്നിവ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ആരാണ്
 • 1084. ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1085. രാമാനുജൻ സംഖ്യ എത്രയാണ്
 • 1086. ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ റബ്ബർ ഏതാണ്
 • 1087. ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ മൂലകം ഏതാണ്
 • 1088. ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 1089. ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1090. ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ നീളം എത്രയാണ്
 • 1091. ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഫുടബോൾ കിരീടം നേടിയ രാജ്യം ഏത്
 • 1092. ആദ്യത്തെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ ആരായിരുന്നു
 • 1093. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൽസ്യം ഏതാണ്
 • 1094. മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിനു കാരണമായ വസ്തു ഏതാണ്
 • 1095. ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണ്
 • 1096. ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
 • 1097. ഫിലമെന്റ് ലാംപ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1098. ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര കാരറ്റ് ആണ്
 • 1099. ആദ്യത്തെ റയിൽവേ എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1100. ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1101. ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1102. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴു നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1103. ചലനനിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
 • 1104. കേരളത്തിലെ പക്ഷിഗ്രാമം ഏതാണ്
 • 1105. ലോക നെല്ല് ഗവേഷണകേന്ദ്രം എവിടെയാണ്
 • 1106. പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1107. എയ്ഡ്സ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്
 • 1108. ഗ്രിഡ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 1109. എച് ഐ വി തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാഥമിക പരിശോധനയുടെ പേരെന്ത്
 • 1110. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളഞ്ഞ ധാന്യം ഏതാണ്
 • 1111. അണലിയുടെ വിഷം മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്
 • 1112. ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 1113. തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 1114. മനുഷ്യനിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്
 • 1115. പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും തന്നെ ലഭിക്കാത്ത വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്
 • 1116. രക്തത്തിലെ സാധാരണ ഗ്ളൂക്കോസ് അളവ് എത്രയാണ്
 • 1117. മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദം എത്രയാണ്
 • 1118. ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്
 • 1119. ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏതാണ്
 • 1120. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ എത്രയാണ്
 • 1121. ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1122. വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 1123. ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 1124. ഏറ്റവും ലഘുവായ ആൽക്കഹോൾ ഏതാണ്
 • 1125. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ്
 • 1126. കരളിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 1127. ജന്തുകോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1128. സസ്യകോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1129. മിന്റോ നെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കളി ഏതാണ്
 • 1130. പുണെ ഗെയിംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കളി ഏതാണ്
 • 1131. പിങ് പോങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കളി ഏതാണ്
 • 1132. വോളിബോൾ കളിയിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാകും
 • 1133. പുരുഷ ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാകും
 • 1134. വനിതാ ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാകും
 • 1135. ഒളിമ്പിക്സ് മ്യുസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ
 • 1136. ആദ്യത്തെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് എപ്പോൾ
 • 1137. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ രൂപവൽക്കരിച്ചത് ഏത് വർഷം
 • 1138. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി സ്വർണം നേടിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1139. പറക്കും സിഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓട്ടക്കാരൻ ആരാണ്
 • 1140. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1141. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ പച്ച വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 1142. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ ചുവപ്പ് വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 1143. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ കറുപ്പ് വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 1144. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ നീല വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 1145. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ മഞ്ഞ വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 1146. ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു
 • 1147. വനിതകൾ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ഏതാണ്
 • 1148. ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1149. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 1150. കേരള ഇബ്‌സൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1151. ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്
 • 1152. മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 1153. വൈഷ്ണവജനതോ എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 1154. തമിഴ് കവിതയിലെ ഒഡീസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണ്
 • 1155. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമ ഏതാണ്
 • 1156. പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
 • 1157. പ്രകാശവേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1158. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്
 • 1159. ഡി ഡി റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1160. ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1161. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ചെമ്പ് അമിതമായി അടിഞ്ഞു കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 1162. രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 1163. ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 1164. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ലോഹം ഏതാണ്
 • 1165. മഴവിൽ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 1166. മനുഷ്യരക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 1167. വിറ്റാമിൻ ബി 12 ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 1168. കേരളത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1169. ത്യാഗരാജ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 1170. ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 1171. താൻസെൻ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 1172. ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു
 • 1173. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തത് ആര്
 • 1174. കർമയോഗി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1175. സിയുകി എന്ന യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1176. ബംഗദർശന മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 1177. നവോതഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1178. ഇന്ത്യയിൽ സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 1179. ജസിയ നികുതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 1180. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി ആരായിരുന്നു
 • 1181. ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1182. കലിംഗ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1183. ഇന്ത്യയുടെ ബിസ്മാർക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെയായിരുന്നു
 • 1184. ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു
 • 1185. സി ആർ പി എഫ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1186. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമനിർമാണം ആരംഭിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 1187. മലേഷ്യ ,ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ചോളരാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 1188. ആന്ധ്രാകേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1189. 1959 ൽ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രുപീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1190. തമിഴ് നാട്ടിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് എവിടെയായിരുന്നു
 • 1191. ബോംബെ ക്രോണിക്കിൾ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1192. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 1193. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപെട്ടത് ആരായിരുന്നു
 • 1194. സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1195. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 1196. കൊച്ചി രാജ്യത്തിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 1197. ഗാന്ധിജി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1198. ദക്ഷിണ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാകേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു
 • 1199. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1200. ധർമ്മരാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1201. ടെന്നീസ് കോർട്ട് യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1202. യൂറോപ്പുകാരനായ ആദ്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 1203. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 1204. ഏഷ്യക്കാരനായ ആദ്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 1205. തെലുങ്കു ദേശം പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1206. ആദ്യമായി കാർട്ടൂണുകൾ ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1207. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1208. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1209. ന്യായവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1210. പ്രസിദ്ധമായ ഗായത്രീമന്ത്രം ഏത് വേദത്തിലാണ്
 • 1211. പ്ലേറ്റോ സ്ഥാപിച്ച സർവകലാശാലയുടെ പേരെന്താണ്
 • 1212. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ ഗുരുദേവ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1213. ഏത് നൃത്തരൂപമാണ് ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
 • 1214. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 1215. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു രൂപം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1216. രാത്രി മഴ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1217. തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സസ്യഹോർമോൺ ഏതാണ്
 • 1218. മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്
 • 1219. സ്വയാർജിത സ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യപ്രേഷണ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1220. ജീവിക്കുന്ന ഫോസിലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൽസ്യം ഏതാണ്
 • 1221. ഏത് മുഗൾ രാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ പ്രധാനകവിയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രു
 • 1222. ശ്രീലങ്കയിൽ ബുദ്ധമത പ്രചാരണം നടത്തിയ അശോകചക്രവർത്തിയുടെ മകൾ ആരായിരുന്നു
 • 1223. അക്ബറുടെ കൊട്ടാരം വിദൂഷകനായിരുന്ന ബീർബലിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്തായിരുന്നു
 • 1224. രംതാണു പാണ്ഡെ ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തനായത്
 • 1225. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1226. പ്രസിദ്ധമായ മാഗ്നാ കാർട്ട ഒപ്പുവെച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ്
 • 1227. ദീനബന്ധു എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു
 • 1228. ദേശബന്ധു എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായത് ആരായിരുന്നു
 • 1229. മാഗ്സസേ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 1230. ലോക സുന്ദരി പട്ടം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ആരായിരുന്നു
 • 1231. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 1232. ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 1233. രണ്ടാം അലക്‌സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1234. പെരിയോർ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു
 • 1235. രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 1236. കേരള മാർക്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു
 • 1237. പകുതി ലെനിൻ ,പകുതി ഗാന്ധി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയായിരുന്നു
 • 1238. Daughter of the East എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1239. നിർദേശക തത്വങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എടുത്തിട്ടുള്ളത്
 • 1240. കേരളത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശമുള്ള കാളിദാസന്റെ കൃതി ഏതാണ്
 • 1241. ചെറുശ്ശേരി ഏത് രാജാവിന്റെ സദസ്യനായിരുന്നു
 • 1242. ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹം കൈവച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 1243. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരായിരുന്നു
 • 1244. ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 1245. കൗടില്യൻ ,ചാണക്യൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര്
 • 1246. ശ്രീബുദ്ധനെ ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്
 • 1247. ' The Downing Street Years ' എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1248. ' ഗോൾ ' എന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ കായികതാരത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ്
 • 1249. ഇന്ത്യയിൽ വനമഹോത്സവത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1250. പിയാത്ത എന്ന ശിൽപം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്
 • 1251. ഭാരത് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി നടൻ ആരാണ്
 • 1252. ഗുപ്ത വർഷം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോളാണ്
 • 1253. സ്വപ്നവാസവദത്തം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 1254. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷ ഏതാണ്
 • 1255. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ ഏതാണ്
 • 1256. ഗിർ ദേശീയോദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1257. ഒരേ അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖയുടെ പേരെന്താണ്
 • 1258. കർണാടക സംഗീതത്തിൽ മഴയുടെ രാഗം ഏതാണ്
 • 1259. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ മഴയുടെ രാഗം ഏതാണ്
 • 1260. മഴവില്ലുകളുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്
 • 1261. ഇന്ത്യൻ ഹെറോഡോട്ടസ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1262. ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ വിദേശി ആരായിരുന്നു
 • 1263. പാണ്ഡ്യരാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു
 • 1264. ഇന്ത്യൻ മാക്യവെല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 1265. ആദിവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദം ഏതാണ്
 • 1266. ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ എം എൽ എ മാരുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു
 • 1267. സംഗീതരത്നാകരം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാരാണ്
 • 1268. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണത്തിലിരുന്ന മുഗൾ രാജവംശമേതാണ്
 • 1269. കാദംബരി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 1270. ' വന്ദേമാതരം ' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1271. അലക്‌സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു
 • 1272. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1273. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതായിരുന്നു
 • 1274. ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ള വേദം ഏതാണ്
 • 1275. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്
 • 1276. നാദിർഷ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1277. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1278. ദേവിചന്ദ്ര ഗുപ്തം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1279. ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പു വെച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1280. ഫിലിപ്പൈന്സിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണ്
 • 1281. മർമഗോവ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 1282. ഭൂമി സൂര്യനോട് അടുത്തുവരുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
 • 1283. മ്യുറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
 • 1284. അറ്റോമിക നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്
 • 1285. എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകളിൽ ചോർച്ച മനസിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 1286. കൽക്കരി ഖനികളിൽ സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 1287. വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ നോവൽ ഏതാണ്
 • 1288. എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം ആദ്യമായി നേടിയതാരാണ്
 • 1289. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്ര നോവൽ ഏതാണ്
 • 1290. ബൈബിൾ പൂർണമായും മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ്
 • 1291. നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 1292. ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി ആരായിയുന്നു
 • 1293. സമ്പൂർണ വിപ്ലവം എന്നത് ആരുടെ ആശയമായിരുന്നു
 • 1294. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1295. ഗാന്ധി വധക്കേസിന്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജഡ്ജി ആരായിരുന്നു
 • 1296. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെകുറിച്ചു പറയുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ഏതാണ്
 • 1297. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ്
 • 1298. താജ് മഹൽ പണിത ശിൽപ്പി ആരായിരുന്നു
 • 1299. അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു
 • 1300. ഔരംഗസീബിന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 1301. അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച മതം ഏതായിരുന്നു
 • 1302. തൃശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 1303. ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്താണ് മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്നത്
 • 1304. ഗുരു നാനാക്ക് ജനിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു
 • 1305. കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി ആരായിരുന്നു
 • 1306. ഡൽഹി ഭരിച്ച ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 1307. ഏത് വർഷമാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്
 • 1308. സത്യമേവ ജയതേ എന്നത് ഏത് ഉപനിഷത്തിലെ വാക്കുകളാണ്
 • 1309. വിശിഷ്ടദ്വൈത ദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1310. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആരായിരുന്നു
 • 1311. ചാർവാക ദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1312. ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1313. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1314. ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നത് ആരുടെ വിശേഷണമാണ്
 • 1315. ഇന്ത്യൻ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിലെ സാർ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 1316. ഉറുദു സാഹിത്യത്തിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1317. ഭാരത രത്നവും പ്രത്യേക ഓസ്കാറും നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്
 • 1318. ഋഗ്വേദത്തിൽ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്
 • 1319. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യമനസിലാണ് എന്ന വാക്യം ഉള്ളത് ഏത് വേദത്തിലാണ്
 • 1320. ന്യായ വാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1321. യോഗ ദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1322. സംഖ്യാ ദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1323. ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1324. ' റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ' എന്ന കൃതി എഴുതിയതാരാണ്
 • 1325. ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയ അവസാനത്തെ നാടകം ഏതാണ്
 • 1326. ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1327. പ്ളേറ്റോ ആരുടെ ശിഷ്യൻ ആയിരുന്നു
 • 1328. ഉട്ടോപ്യ എന്ന ആദർശ സങ്കൽപ്പരാഷ്ട്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്
 • 1329. പ്രശസ്തമായ ഗായത്രീമന്ത്രം ഏത് വേദത്തിലാണ്
 • 1330. അക്ബർ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്
 • 1331. ജഹാൻഗീറിന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ
 • 1332. മയൂര സിംഹാസനം നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1333. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുവർണകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലമാണ്
 • 1334. നീതിചങ്ങല നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് മുഗൾ രാജാവായിരുന്നു
 • 1335. പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്
 • 1336. വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്
 • 1337. ആദ്യ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്
 • 1338. പ്രശസ്ത കവിയായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 1339. നളചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 1340. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്
 • 1341. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മഹാകാവ്യം ഏതാണ്
 • 1342. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥ ഏതാണ്
 • 1343. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഏതാണ്
 • 1344. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ ഏതാണ്
 • 1345. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണ്
 • 1346. മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1347. ഒന്നാം പാനിപ്പത് യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1348. ഷാജഹാനെ തടങ്കലിൽ അടച്ച മകൻ ആരായിരുന്നു
 • 1349. നിരക്ഷരനായ മുഗൾ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 1350. പ്രസിദ്ധമായ ഡക്കാൻ നയം നടപ്പാക്കിയ മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 1351. പുരാനാകില നിർമിച്ചത് ഏത് മുഗൾ രാജാവായിരുന്നു
 • 1352. ബുലന്ദ് ദർവാസാ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1353. അവസാനത്തെ മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 1354. പൂർണമായും മലയാളത്തിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ്
 • 1355. ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപെടുത്തിയ ജർമൻ ചരിത്രപണ്ഡിതൻ ആരാണ്
 • 1356. മലയാളം ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ്
 • 1357. ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭാഷ ഏതാണ്
 • 1358. സരസ്വതി സമ്മാൻ നൽകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്
 • 1359. തമിഴിന്റ!