Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “kerala psc kdc 2024 gk”

LDC 2024 – DAILY 10 IMPORTANT GK SERIES – 15

1.ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു2005 2.ദേശീയ വിജ്ഞാനകമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു2005 3.മനുഷ്യരക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹം ഏതാണ്ഇരുമ്പ് 4.ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ്ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി 5.മനുഷ്യ…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group