Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “കുറിച്യർ ലഹള”

LD CLERK EXAM 2024 – KERALA PSC

പ്രധാന വർഷങ്ങൾ – കേരള ചരിത്രം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം – 1721 കുളച്ചൽ യുദ്ധം – 1741 അവസാന മാമാങ്കം – 1755 ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി – 1792 കുണ്ടറ വിളംബരം – 1809…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group