Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ഇന്ത്യയിൽ മണി ഓർഡർ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു”

IMPORTANT GK FOR KERALA PSC

1.റസിയ സുൽത്താനയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏതായിരുന്നു1236 – 1240 2.ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സംവിധാനം വന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നുലോർഡ് ക്ളൈവ് 3.ഇന്ത്യയിൽ മണി ഓർഡർ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു1880 4.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ പോസ്റ്റ്…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group