Press "Enter" to skip to content

Posts published in “WORLD FACTS FOR KERALAPSC”

WORLD FACTS FOR KERALAPSC,WORLD AFFAIRS FOR KERALASPC,WORLD GK FOR KERALAPSC,

WORLD FACTS GK FOR KERALA PSC

1.ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത് രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു1931 2.യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ്മാസ്ട്രിച് ഉടമ്പടി 3.ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത് രൂപം കൊണ്ടത്വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഉടമ്പടി 4.മോൺട്രിയാൽ ഉടമ്പടി…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group