നോബൽ സമ്മാനം 2019

Publishe On : 7 April 2020
ഭൗതിക ശാസ്ത്രം 
ദിദിയെ കൈലോ ,മൈക്കൽ മേയർ ,ജെയിംസ് പീബിൾസ് 


വൈദ്യ ശാസ്ത്രം 
പീറ്റർ നാറ്റ്ക്ലിഫ് ,ഗ്രെഗ് സമീൻസാ ,വില്യം കീലിൻ 


രസതന്ത്രം 
ആയിര യോഷിനോ ,ജോൺ ബി ഗുഡ് ഇനഫ് ,എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിങ് ഹാം 


സമാധാനം 
അബി അഹമ്മദ് അലി 


സാഹിത്യം 

പീറ്റർ ഹാൻകെ ,ഓൾഗ തെക്കചുക്ക്